Samen sterker staan

Als leersteuncentrum Fluxus willen wij samen alle leerlingen maximale groei- en leerkansen bieden die zij nodig hebben om gelijkwaardig te participeren in onze samenleving.

Leersteuncentrum Fluxus

Wie zijn wij?

Ons team is multidisciplinair samengesteld. Onderwijskundigen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, orthopedagogen, psychologen, … zijn samen verantwoordelijk om leersteuntrajecten vorm te geven binnen een regio. De leerondersteuners beschikken daarnaast over volgende vormen van expertise: onderwijskundige, handicap-specifieke en expertise op vlak van inclusie en coaching. We zetten deze expertise breed in om aan alle specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te voldoen.

Samen met al onze partners (scholen, ouders, leerling, CLB, …) bepalen we doelen en acties en nemen we allen onze taak op in het leersteuntraject en hanteren daarbij een open en transparante houding.

Wat doen wij?

Leersteun is gericht op de maximale ontplooiing, de leerwinst, het welbevinden, de zelfredzaamheid en volwaardige participatie bevorderen.

Het leersteuncentrum versterkt de competenties van leerkrachten en schoolteams in scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur.

Leersteun wordt zowel leerlinggericht, leerkrachtgericht als teamgericht ingezet.

Voor wie?

Leersteun kan worden ingericht op leerling, leerkracht en/of schoolteamniveau. Dit gebeurt in functie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basis- en secundair onderwijs die beschikken over een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag. *GC = gemeenschappelijk curriculum *IAC = individueel aangepast curriculum *OV4 = opleidingsvorm 4 De handicap-specifieke expertise heeft betrekking op alle expertise vanuit types die in regelgeving worden gedefinieerd en waarvoor een GC-, IAC- of OV4- verslag voor leerlingen kan opgemaakt worden. Het betreft: type basisaanbod (licht verstandelijke beperking en/of leerstoornis), type 2 (verstandelijke beperking), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking), type 7 (auditieve beperking en spraak- of taalontwikkelingsstoornis) of type 9 (autismespectrumstoornis).

Hoe werkt het?

Na het finaliseren van het verslag door CLB kan de school een aanmelding doorvoeren bij leersteuncentrum Fluxus. 

Vertrekkende vanuit de leersteunbehoefte(n) formuleren we doelen en koppelen hieraan acties. We evalueren en sturen bij waar nodig. Samen zoeken we naar een manier om resultaten en effecten te borgen in de school.